Reklamace

Na skryté vady zboží (nespecifikované v nabídce) se vztahuje 7-denní reklamační lhůta. Během této doby lze zakoupené zboží reklamovat. Totožná 7-denní lhůta platí i na rozpor zboží, když nesouhlasí věc s objednávkou. Uplynutím této lhůty zákazník pozbývá právo jakkoliv obdržené zboží reklamovat, nebo kupní smlouvu rozporovat. Nejsme schopni tuto lhůtu jakkoliv prodloužit a proto prosím tomuto věnujte dostatečnou pozornost. Je tedy nezbytné, aby kupující bezodkladně po převzetí zboží toto náležitě zkontroloval, prověřil jeho funkčnost a shodu s kupní smlouvou. Dnem přijetí reklamace se vždy počítá den doučení zboží na provozovnu, ať osobně nebo přepravní službou. (pozor Česká pošta je schopna doručovat balík i týden).

Reklamační lhůta začíná běžet od prvního pokusu o doručení zboží přepravcem. Pokud zvolíte osobní odběr, tak reklamační lhůta běží od prvního zaslání výzvy k převzetí. Věnujte tomuto náležitou pozornost. Vyhneme se zbytečným dohadům. Děkujeme

Vrácení zboží

Zboží objednané přes e-shop bazar.automedik.cz bohužel nelze svévolně vracet tak, jak je to u jiného zboží tzv. “bez udání důvodu”. Tento e-shop je ze své podstaty a povahy zboží určen pouze pro odborníky – podnikatele, kteří dokážou dostatečně prověřit vlastnosti použitého zboží, stejně tak jako jeho použitelnost pro konkrétní vozidlo a potřeby koncového zákazníka.

Objednávky a platby

Použité zboží se platí předem (po ověření inzerenta – obdržíte sms/email), a to on-line platební kartou (pomocí GoPay) nebo převodem na účet do jedné z našich pěti bank pod správným variabilním symbolem. Dodací lhůty použitého zboží jsou 7 - 10 pracovních dní.

Po ověření dostupnosti zboží u dodavatele obdržíte sms a email s platebními podmínkami. Rezervační lhůta k zaplacení objednávky je 8 hodin od obdržení avíza o dostupnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zobrazit rozšířené obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné pro e-shop bazar.automedik.cz od 1.1.2014

1 Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tento e-shop je určen pouze pro podnikatele. Kupující bere na vědomí, že pokud není podnikatel, popř. kupní smlouvu neuzavře v rámci své podnikatelské činnosti, je tato od počátku neplatná a kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady související s realizací objednávky, které mohou dosáhnout celé výše kupní ceny, nákladů na dopravu a dalších nákladů.
 • 1.2. Odesláním objednávky kupujícím a připsáním kupní ceny a nákladů na dopravu na účet prodávajícího dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření kupní smlouvy. V tomto rozsahu se tedy neuplatní ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 • 1.3. Kupující odesláním objednávky akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Vztahy kupujícího a prodávajícího se jimi řídí, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • 1.4. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající prohlašuje, že veškeré jím dodávané zboží vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

2. Uzavření kupní smlouvy

 • 2.1. Podmínkou platnosti objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy, je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a to především uvedení IČ a místa podnikání.
 • 2.2. Zákazník bere na vědomí, že množství skladových zásob zboží či jeho přesná cena a dostupnost, uvedené v nákupním systému prodávajícího, se mohou v závislosti na dodavateli prodávajícího lišit.
 • 2.3. V případě, že po uzavření kupní smlouvy prodávající od svého dodavatele zjistí, že kupujícím objednané zboží nelze v přiměřené lhůtě dodat, popř. že cena zboží se liší od ceny stanovené v době odeslání objednávky, vyrozumí o tom prodávajícího a obě strany jsou oprávněny od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu do 15 dnů ode dne doručení odstoupení druhé smluvní straně.
 • 2.4. Objednáním zboží dává zákazník souhlas k zasílání doplňujících informací k zakoupenému zboží. Jedná se o maximálně 1x za měsíc zasílané informace o jeho ošetření, případně nabídku náhradních dílů, které se opotřebovávají a přímo souvisí s používáním zboží. Účelem těchto informací je pomoci kupujícímu s bezproblémovou údržbou a dlouhodobým používáním zakoupeného zboží. V případě, že si kupující tyto informace dostávat nepřeje, je povinen sdělil to prodávajícímu emailem.

3. Kupní cena a cena dopravy

 • 3.1. Prodávající si na e-shopu vyhrazuje právo tiskových chyb. Prodávající si dále vyhrazuje právo ve smyslu odst. 2.3 těchto VOP změnit cenu zboží v návaznosti na změnu ceny jeho dodavatelem. Pokud kupující s nově stanovenou cenou zboží nesouhlasí, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud kupující od kupní smlouvy obratem, tj. do následujícího pracovního dne od vyrozumění o nově stanovené kupní ceně neodstoupí, má se za to, že s ní souhlasí a je povinen prodávajícímu doplatit rozdíl mezi původně a nově stanovenou kupní cenou.
 • 3.2. Cena dopravy u standardních zásilek činí 149,- Kč u nadrozměrných 350,- Kč vč. DPH. U větších zásilek bude dopravné navýšené a rozdíl mezi standardní a větší zásilkou uhrazen kupujícím při převzetí formou dobírky.
 • 3.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží a náklady na dopravu online kartou při objednání zboží nebo převodem na účet prodávajícího přes platební online bránu GoPay.
 • 3.4. Kupní cena a náklady na dopravu jsou považovány za zaplacené teprve připsáním celé částky na běžný účet prodávajícího v systému GoPay. Od tohoto okamžiku počíná běžet předpokládaná doba doručení zboží stanovená prodávajícím.
 • 3.5. Nebude-li kupní cena zboží spolu s náklady na dopravu připsána na účet prodávajícího systému GoPay, je objednávka nedokončená a kupní smlouva bez dalšího od počátku neplatná.
 • 3.6. Prodávající je povinen v souladu s platnými právními předpisy k ceně některého zboží účtovat i částku za jeho recyklaci. Popřípadě tuto částku prodávající bere jako své náklady a nebude ji zveřejňovat.

4. Dodací lhůta

 • 4.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání kupní ceny a nákladů na dopravu na účet prodávajícího, a to za podmínky obdržení všech informací od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů (nejčastěji do 24h) ode dne zaplacení kupní ceny. Prodávající je oprávněn dodací lhůtu přiměřeně prodloužit, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 • 4.2. V případě, že objednané zboží není na skladě nebo je není možné dodat přepravci do 5ti pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání kupujícímu.

5. Převzetí zboží a doprava

 • 5.1. Způsob převzetí zboží kupující zvolí v objednávce.
 • 5.2. Pokud kupující zvolí osobní převzetí zboží, je povinen si je vyzvednout na prodejně prodávajícího. O doručení zboží na prodejnu vyrozumí prodávající kupujícího s jednodenním předstihem. Kupující je povinen si zboží na prodejně obratem převzít. Pokud tak neučiní, je od druhého dne po doručení zboží na prodejnu povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý započatý den.
 • 5.3. Pokud kupující zvolí doručení zboží na uvedenou požadovanou adresu, dopravce zboží doručuje obvykle do druhého pracovního dne od předání zboží prodávajícím. Pokud není první pokus o předání úspěšný, dopravce se pokusí o náhradní doručení.
 • 5.4. Dopravce doručí zboží před budovu označenou kupujícím jako místo doručení. Kupující je povinen zajistit si převzetí zásilky od dopravce. Prodávající upozorňuje, že dopravce není povinen zásilku stěhovat.
 • 5.5. Předáním zboží dopravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a nastávající účinky předání věci kupujícímu.
 • 5.6. Pokud kupující zásilku na prodejně nebo od dopravce nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neúspěšným doručováním zboží. Ustanovení odst. 5.2 se uplatní obdobně. Zároveň má prodávající možnost od kupní smlouvy odstoupit.

6. Odpovědnost za vady

 • 6.1. Kupující bere na vědomí, že movité věci nabízené k prodeji v tomto e-shopu jsou použité. Z tohoto důvodu prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Kupní cena jednotlivých prodávaných věcí je stanovena s ohledem na jejich míru opotřebení a jejich stav, což kupující bere uzavřením kupní smlouvy rovněž na vědomí. Kupující je povinen obratem po převzetí věci tuto prohlédnout a přesvědčit se o jejích vlastnostech, množství a celkovém souladu s kupní smlouvou.
 • 6.2. Pokud bylo kupujícímu dodáno větší množství, je povinen je bez odkladu odmítnout. Pokud tak neučiní, má se za to, že s dodáním většího množství zboží souhlasí a je povinen uhradit kupní cenu za navíc dodané zboží. Jakoukoliv jinou zjištěnou vadu je kupující povinen rovněž obratem uplatnit u prodávajícího, jinak prodávající za tuto vadu nenese odpovědnost.
 • 6.3. Kupující je povinen věc užívat pouze za účelem, ke kterému byla určena a způsobem, který je prodávajícím doporučen, popř. který je vzhledem k věci a jejímu určení obvyklý.
 • 6.4. V případě, že se na věci vyskytne vada, která prokazatelně existovala jako vada skrytá v době přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího, či jiný nesoulad s kupní smlouvou ve smyslu § 2095 a § 2096 občanského zákoníku, je kupující povinen tuto vadu obratem u prodávajícího uplatnit.
 • 6.5. Zboží, u kterého kupující uplatňuje vadu, je povinen osobně dodat nebo zaslat prodávajícímu, a to kompletní, vč. všech jeho součástí.
 • 6.6. Kupující není oprávněn u prodávajícího uplatnit vadu, která neexistovala již v době přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího, tedy jakoukoliv později vzniklou vadu. Pokud tak kupující učiní, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady související s posouzením takové neoprávněně uplatněné vady.
 • 6.7. V případě oprávněného uplatnění vady u prodávajícího má kupující právo na opravu věci. Pokud prodávající vadu v přiměřené lhůtě neodstraní, nebo ji odstranit odmítne, má kupující právo na slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Dokud však kupující nezvolí slevu z kupní ceny nebo od smlouvy neodstoupí, má prodávající právo vadu věci odstranit.
 • 6.8. Zvolený způsob řešení vady nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.
 • 6.9. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené neodborným používáním věci či jejích oprav jiným subjektem, než je prodávající, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi, běžným opotřebením či nadměrným opotřebením způsobeným nesprávným použitím či neodbornou instalací/montáží.

7. Ochrana osobních údajů („GDPR“)

 • 7.1. Prodávající je zavázán k ochraně a zabezpečení osobních údajů kupujících. Za tímto účelem využívá celou řadu různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, aby ochránil osobní údaje kupujících před jakýmkoli neoprávněným nakládáním. Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujících jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

 • 9.1. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2014 a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Odesláním elektronické objednávky v systému bazar.automedik.cz kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto VOP.

Příloha Obchodních podmínek – Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy